Төмөр замын тээвэр нь үнэ хямдаас гадна цаг агаар, байгаль орчны нөхцөлөөс бага шалтгаалдаг тээвэрийн үйлчилгээ билээ.

Бид төмөр замаар химийн болон аюултай ачааны тээвэрлэлт, хүнсний тээвэрлэлт, барилгын материал тээвэрлэлт гэх мэт ложистик үйлчилгээг үзүүлж байна. Хими болон хүнсний ачаанууд нь өөр өөрийн онцлог ,шинж чанар, тээвэрлэлтийн горим шаардагддаг тул бид тухайн бараа бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийн явцад тавигдах шаардлага, стандартын хэв хэмжээнд нийцүүлэн Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэн амжилттай зохион байгуулж байна.